Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

4 oktober Hamnprojektet

2018 Posted on fre 2 november 2018 12:35:43

Naturmiljökonsulten Calluna är ute och gör fältundersökningar för hamnprojektet vid Öster-, Västerhamn och Norrhamn. Det tas bottenprover (sediment, flora, fauna på land och i vattnet) och samlas in underlag för miljöanalyser nödvändiga för miljöprövnings-processen. Det mest intressanta och anmärkningsvärda resultatet direkt vid bottenproverna är, att botten är alldeles hård och knappt lämnar ifrån sig något material alls. Det är preliminärt bra för hamnprojektet. Nu ska Calluna gå vidare på hemmaplan med att analysera sina mätdata. Siktet är inställt på att inlagorna till miljödomstolen ska vara kompletta till årsskiftet.6 september Beten, kor och getter

2018 Posted on fre 2 november 2018 12:25:06

Kor! Redan i slutet av augusti var Länsstyrelsen ute och rekognocerade för bete i Saltmar för 4-5 ungnöt, ca 1½ år gamla på Landsort nästa sommar. Nu röjs det också , med folk som Länsstyrelsen skickat ut. Eldning av fällt sly kommer att ske under vintern i LSMCs regi. Korna ska komma från Björknäs gård, strax söder om Norsbol. Deras kött saluförs av Karlssons köttbutik på Fredsgatan i Nynäshamn).
Före årsskiftet kommer instängsling att ske, till ”getstandard” så att det framöver är möjligt att hålla även getter där.
Getter förväntas komma även nästa år, i ett ökat antal.26 juni Samrådsprocessen för projektet Landsorts hamnar är igång

2018 Posted on mån 2 juli 2018 15:27:28

Med ett möte på Länsstyrelsen drar samrådsprocessen för miljöprövningen igång. Konsulten Structor och LSMC håller i mötet. Alla berörda myndigheter deltar – utöver länsstyrelsen även Nynäshamns kommun, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Statens Fastighets-verk, Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och Sjöfartsverket.
Genom mötet är alla aktörer på banan och de viktiga frågorna för den förestående processens genomförande klarlagda.12 juni Landsort utses till ”Kärnö”

2018 Posted on tor 21 juni 2018 09:40:04

Landstingsfullmäktige
antar den nya utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS. Planen ligger
till grund för bl a arbetet med skärgårdens utveckling. Kärnöar är ett
nyckel-begrepp, öar där man vill slå vakt om och utveckla infrastrukturen
för fastboende och näringslivsutveckling. Med dagens beslut införlivas Landsort
i den grupp av tiotalet öar som nu har kärnöstatus. Bebyggelse, bostäder, kommunikationer
och service är nyckelområden. Det här betyder också att Landsort kommer med i
en process för ö-utveckling, kallad ”Ö för Ö”, driven av länsstyrelsen.

Den stora utvecklingsplan som man har beslutat om, RUFS 2050, finns att tillgå på nätet.7 juni Getter på gång på Landsorts norra del

2018 Posted on tor 7 juni 2018 13:22:01

Allt är nu klart för djurhållaren Gålö Gårdsmejeri att i år släppa ut 30 unga getter som skall beta i Norrhamn/Skravleviken. Getter är inte aggressiva mot människor utan snarare sällskapliga. Betet kommer att pågå från början av juni till mitten av oktober, om inte torkan blir svår och omöjliggör bete. Avtalet med Gålö och länsstyrelsen avser 2018. LSMC svarar för daglig tillsyn. Länsstyrelsen finansierar och ansvarar för verksamheten.
Staketet som avgränsar getbetet blev uppsatt den gångna veckan. Det är ännu inte helt klart vilket datum getterna anländer.28 mars Startmöte för miljöprövnings-processen för Landsorts Hamnar

2018 Posted on mån 2 april 2018 17:36:35

LSMC (med sin tekniske rådgivare Tage Edwardsson) och Nynäshamns kommun har kontraktsgenomgång och startmöte med det upphandlade konsultföretaget Structor Miljöbyrån. Tidsschemat för arbetet läggs upp, med sikte på en färdig ansökan till miljödomstolen i november. Under våren-sommaren kommer bl a kompletterande bottenundersökningar att ske, framför allt i Norrhamn.”27 mars KIKA-seminarium på Södertörns högskola

2018 Posted on ons 28 mars 2018 07:58:49

Tillsammans med forskarna på Södertörns högskola arbetar projektgruppen fram en
struktur och ett innehåll i en andra praktisk tillämpning för KIKA-projektet, om det maritima arvet. Navet för arbetet med berättelsen blir vraket Severn utanför Krogen. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med
VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under
resan och dels former för interagerandet med upplevelsen och kunskaperna.13 mars Möte på Landsort om mulbete

2018 Posted on tor 15 mars 2018 10:16:48

LSMC träffar länsstyrelsens förvaltare av
Landsorts naturreservat och Gålö Gårdsmejeri för att diskutera möjligheterna
att återuppta mulbete på Landsort. Mötet leder till att LSMC ska påbörja
förberedelser för ny avstängsling av norra udden, från Skravleviken till Norra
Österhamn. Det nya stängslet avses dras i samma stråk som det befintliga nu förfallna
stängslet. Förhoppningsvis ska till sommaren ett 30-tal unga getter beta på
norra Landsort.Nästa »