Blog Image

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar.

Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort samt med planfrågor för Landsorts utveckling.

Otjänligt vatten

2023 Posted on ons 18 oktober 2023 17:10:47

Information från SFV:
20231010

Information gällande dricksvattenkvalitet, vattenprovrapport 23390803

Under föregående veckas provtagning av dricksvattenanläggningen på Landsort påvisades bakterier i utgående vatten till ledningsnätet. Med anledning av detta så vill vi uppmana alla som nyttjar vattnet att:

SFV har meddelat tillsynsmyndigheten Södertörns Miljö & hälsoskyddsförbund (SMOHF) om resultatet av provtagningen. SFV har också presenterat åtgärdsförslag för att återfå godkänd vattenkvalité. Åtgärderna planeras till vecka 42, provtagning kommer att ske i nära anslutning till genomförd åtgärd. Vi kommer hålla er uppdaterade när provsvar kommit eller annan information om åtgärder finns.

Information till dig som är arrendator på Landsort

• Vid användning av servisventilerna till vattnet uppmanas vänligen den som öppnar eller stänger dessa se till att de står i rätt läge och inte i dräneringsläge och läcker vatten.
• Under sommarmånaderna råder allmän vattenbrist och vi ber därför alla vara restriktiva med vattenanvändningen.

Informationen ovan finns att läsa på denna adress:
Hyresgäst på Landsort | SFVSvar på debattartikel ”Sluta förhala nu – låt oss friköpa arrenderade tomter på Öja” i NynäshamnsPosten

2021 Posted on tor 5 augusti 2021 20:39:26

I juni 2021 kunde man läsa en debattartikel i NP angående friköp på Landsort. Den var undertecknad av 24 personer med kopplingar till Landsort. Av dessa är en person folkbokförd på ön, fyra stycken i övriga Nynäshamns kommun och resten i övriga Sverige, förutom en som bor i Nederländerna.

Flertalet av de undertecknade är inte arrendatorer.

Det är glädjande att läsa att så många har ett starkt engagemang för vår ö och en levande skärgård. Det är möjligt att ett friköp är positivt för Landsort, ingen har dock kunnat visa detta.

För att försäkra oss om ett möjliggörande av en fortsatt levande ö måste vi gemensamt försöka se en helhetsbild av hur ett eventuellt friköp påverkar samhället både för permanent- och fritidsboende.
Därför blir det ännu viktigare att noggrant klarlägga vilka kostnader som tillkommer för de boende och verksamhetsutövarna vid ett friköp. Det är viktigt att jobba för att vi alla ska kunna ta ett så välgrundat beslut kring Landsorts framtid som möjligt.

På Landsort verkar idag Landsorts Sjö- och Miljöcentrum (LSMC), en förening som arbetar för de fastboende och verksamhetsutövarna på Landsort. Föreningens huvudsakliga mål är att det ska vara möjligt att vara fastboende på Landsort även i framtiden. Det ska också vara möjligt att bedriva verksamhet av olika slag året runt.

Under högsommaren klarar inte ön flera besökare än vad vi redan i dag har. Föreningens ambition är att öka besöken under vinterhalvåret. För att det ska vara möjligt måste det finnas permanentboende på ön som kan driva vandrarhem, restaurang med mera.

På Landsort finns arbetstillfällen, ett utbrett entreprenörskap, samt möjlighet att jobba hemifrån genom god bredbandsuppkoppling – det vill säga en levande skärgård. Det som försvårar nyetablering av fastboende på ön är bostadsbrist.

Flertalet av de bofasta bor i hyresrätter, men brist på hyresrätter försvårar en nyetablering av fastboende. Även huspriserna på Landsort är höga, vilket skulle förvärras ytterligare vid ett friköp.

Det går inte längre att finansiera ett husköp här på de inkomster man har i skärgården. För att Landsort fortsatt ska vara en levande skärgårdsö behöver i första hand de befintliga hyresrätterna reserveras åt yrkesverksamma på ön. Flera goda hyresrätter vore välkommet.

SFV äger idag ett antal hyresfastigheter. SFV anhåller i sin begäran om planbesked att dessa skall styckas av för att kunna säljas. Hur ska det i framtiden vara möjligt att kunna hitta en bostad för en verksamhetsutövare och andra permanentboende om det inte längre finns några hyreslägenheter?

I dag är taxeringsvärdet för öns samtliga arrendetomter totalt cirka 25 miljoner kronor. Med en ny detaljplan som medger styckning av arrendetomterna åsätts samtliga dessa individuella taxeringsvärden, troligen med taxeringsvärden på minst en miljon vardera. Oavsett om man köper fritt eller kvarstår som arrendator drabbas husägaren av detta i form av fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Till flertalet bostadsarrenden finns uthus, dessa är oftast inte placerade i närheten av bostadshuset. Det finns också privata bryggor. Vad kommer att hända med dessa? Ska de nya fastighetsägarna i framtiden fortsätta att arrendera? Eller ska också marken under dessa också få köpas? Hur har SFV i så fall tänkt sig fastighetsbildningen?

LSMC har i flera år förgäves arbetat för att få SFV att svara på frågor kring konsekvenserna av ett friköp. Frågan kring friköp är starkt kopplad till Landsorts infrastruktur, drift av vatten, vägar, sophantering och hamnar.

De pengar som SFV erhåller vid försäljning av tomter på Landsort kommer inte kunna nyttjas för att finansiera driften av Landsort, utan tillförs statskassan. Totalt utgör arrendeavgifterna cirka 1,5 miljoner kronor per år. Förvaltningen av Landsort kostar cirka 3 miljoner. Man gör alltså redan idag ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Hur driften av Landsort ska finansieras måste redovisas, samt vad det innebär i eventuella kostnader för enskilda boende på Landsort.

Enligt uppgift från SFV kommer Landsort att hamna i en annan kategori i SFV:s budget om friköp genomförs. Detta kommer med säkerhet att ge de boende och verksamma på ön högre kostnader.

Det finns idag en samfällighet för vägar på ön. Det är viktigt att klargöra vad som kommer att fortsatt vara bekostat av SFV och vad som ska tas över av samfälligheter. Hamnar, VA och allmän mark berörs av detta. En utredning visar att en eventuell anpassning av öns tre hamnar till dagens behov bedöms kosta cirka 70 miljoner.

En levande skärgård innefattar åretruntboende befolkning och en möjlighet för dessa att arbeta och försörja sig på olika sätt. En permanentboende befolkning är också förutsättningen för att det ska fungera väl för de fritidsboende. Det finns öar i Stockholms skärgård som saknar reguljär båttrafik trots många fritidshus. En betydande minskning av den fasta befolkningen på ön leder ofelbart till reducerad trafik.

En reducerad båttrafik skulle också drabba Landsorts grannö Krokskär, till halva arealen ägd av Nynäshamns kommun. På Krokskär bor idag tre personer permanent.

Det är också väldigt populärt att göra reklam från kommunalt håll för att åka till Landsort. Landsorts fyr syns i många sammanhang. När besökare kommer till ön så ska det finnas verksamheter som erbjuder den service som vi har idag i form av mat, sovrum, transport till och från Landsort, en gästhamn, affär, guidning. Landsort lever än så länge året runt. Det är LSMC som startat gästhamnen, vandrarhemmet, rederiet som sköter båttrafiken, sett till att det finns bredband, mobilbasstationer med mera.

Landsort har idag en unik kultur och historia, vilket till stor del utgörs av de boende, lots- och tullarsläkter som funnits här i många generationer. Detta ska vi värna om. Därför är det viktigt att jobba för att vi alla ska kunna ta ett så välunderbyggt beslut kring Landsorts framtid som möjligt och se till att Landsort får fortsätta att vara den levande skärgårdsö som vi alla värnar om.

Sista ordet i denna fråga har Nynäshamns politiker. Vad vill de olika partierna med sin skärgård i allmänhet och i synnerhet med Landsort? Är kommuninvånarna viktigare för dem än folk från andra kommuner?

Styrelsen, Landsorts Sjö‐ och Miljöcentrum Ekonomisk förening (LSMC)SIKO angående diskussionen om friköp på Landsort

2021 Posted on tor 5 augusti 2021 20:33:49

SIKO arbetar intensivt för en levande skärgård med aktiva lokalsamhällen med en fast boende och lokalt arbetande befolkning. Det är en förutsättning för att skärgårdens unika karaktär och kulturarv ska kunna bevaras och utvecklas. I Region Stockholms utvecklingsplan, RUFS 2050, pekas ett antal öar ut som kärnöar med förutsättningar för levande lokalsamhällen. Landsort är en av dessa kärnöar och därigenom utomordentligt viktig för en levande skärgård. Utan att ta principiell ställning i frågan om friköp menar vi emellertid att Landsorts framtid som en levande skärgårdsö kräver att Regionen, Nynäshamns kommun och med Statens Fastighetsverk som markägare tillsammans med fastboende, verksamhetsutövare och fritidsboende tar ansvar för att utveckla en hållbar plan för Landsorts framtid. Med endast ett kommunalt beslut om friköp av fastigheter på Landsorts utan en ingående konsekvensanalys och utan en plan för framtiden riskerar Landsorts kulturarv som lots- och fyrplats och levande skärgårdssamhälle gå förlorat.

Ytterligare en gentrifierad sommarö som bara lever några korta veckor på sommaren behöver inte Stockholms skärgård.

Stockholms skärgård i juli 2021

SIKO

Ulf Westerberg
Ordförande16 januari – Nästa steg för projektet Webbportal Landsort

2021 Posted on lör 16 januari 2021 13:48:31

Projektet ska nu gå över från arbetet med den digitala marknadsföringens underlag till framtagning av en körbar prototyp. Det handlar om att omsätta kunskaperna om kunder och marknad i säljbara budskap. Med huvudinriktning Lågsäsong – det är där Landsorts besöksnäringsföretag behöver fler kunder (sommarsäsongen är ju redan ”fullbelagd”).

Kärnan i uppläggningen blir de Upplevelser som Landsort kan erbjuda, den yttersta skärgården, porten till Östersjön. Olika sätt att lägga upp sitt eget besök, efter sina intressen och möjligheter: Upplev Skärgårdssamhället som det är och var, Stormen och kulingen, Mörkret med fyrljus och stjärnhimmel, Konst och kultur, Naturen och dess växlingar, Fåglarna, Motionen med jogging och bergsvandring, Krigens anläggningar, Fyren och sjöfarten, Vraken, Geologin – eller bara Njutning.

Siktet är att landa en första version av en färdig portal till sommaren 2021, med därefter följande marknadstester, marknadsföring och en ”slutversion” klar till årets slut.24 oktober – Röja på Öja

2020 Posted on fre 15 januari 2021 16:27:59

LSMC organiserade årets Röja på Öja. Målet för årets insats – av många deltagare – var att göra det mer framkomligt från vattnet till slätten väster om vägen vid Lindviks slätt.17 augusti – Möte om Konsekvensanalysen

2020 Posted on fre 15 januari 2021 16:12:17

Kommunen har låtit göra en social och ekonomisk konsekvensanalys om man öppnar för möj­lig­heterna för arrendatorer att friköpa mark. Den 17 augusti höll LSMC ett möte om den här rapporten, för medlemmar och hyresgäster på Landsort. Syftet var att låta alla komma till tals och att ge ett underlag för LSMCs synpunkter till kommunen.

I sitt svar till kommunen menade LSMC att rapporten i stort gav en rimlig bild av de betydande riskerna för Landsorts överlevnad som ett levande skärgårdssamhälle. LSMC påpekade några ändå avgörande missar i utredarnas analys. Framför allt har de helt underlåtit att ta upp problematiken med att Landsort i SFVs redovisning riskerar att gå från hyresfastighet till bidragsfastighet, med dramatiska försämringar i SFVs ekonomi för Landsort. Analysen var också svag när det gäller riskerade förändringar i de hyresboendes livssituation, för kommunikationerna till Landsort och för det lokala utvecklingsarbetets förutsättningar.Sommaren 2020 – Pandemitid

2020 Posted on fre 15 januari 2021 15:59:08

Pandemin har betytt att alla våra tre stora utvecklingsprojekt har börja gå på sparlåga eller till och med hel stå still. Hamnprojektet kom fram till ett färdigt underlag för att gå in till domstol för miljöprövning. Men samtidigt tog det pandemistopp i Sjöfartsverkets stora farledprojekt (där Landsort ska få vågbrytarsten), så Landsorts hamnprojekt fick gå i vänteläge. Projektet Baltic Gates, som förutsätter möten mellan verksamheter runt hela Östersjön, fick göra halt och läggas i vänteläge. Och projektet Webbportal Landsort/KIKA fick övergå till Zoom-drift, vilket innebär segare processer och en förskjutning av projektets deadline med ett år.19 maj Årets getter är på gång -och kor!

2020 Posted on tis 19 maj 2020 10:02:32

Siktet är nu inställt på att andra veckan i juni kommer ut ca 50 getter och 3 kor för sommarbete på Landsort. Getterna kommer från samma håll som tidigare. Kvigorna kommer från gården Björknäs vid Norsbol. Getterna kommer att precis som förra året beta på Norrudden. Korna kommer att flyttas till Saltmar när den hagen är klar senare efter midsommar.

Mer information om det här kan ni vid behov få av Lennart Stuxberg (0707 – 564965) eller Björn Öberg (0733 – 520340).Nästa »